<style>.lazy{display:none}</style>Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży “Bądźmy aktywni w społeczności lokalnych” – OEE w Ożennej

Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży “Bądźmy aktywni w społeczności lokalnych”

W 10-dniowej wymianie „Bądźmy aktywni w społeczności lokalnych” w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej wzięło udział po 18 uczestników oraz po 2 liderów z Polski i Ukrainy, łącznie 40 osób.

Ważnym tematem wymiany były młodzieżowe inicjatywy ekologiczne i ochrona natury oraz nabycie wiedzy i kompetencji obywatelskich ważnych dla aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnych. Praca podczas wymiany przebiegała z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej, a jej celem było przygotowanie uczestników do działań partycypacyjnych i zwiększenia świadomości tego, jak funkcjonują społeczności lokalne, takie jak gmina w Polsce i hromada na Ukrainie. Projekt miał pomóc odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób młodzież może uczestniczyć w życiu lokalnym i jaką rolę ma do spełnienia. Dzięki wykorzystaniu gier poważnych i symulacyjnych młodzi ludzie przekonali się, że edukacja obywatelska może być fascynująca i że warto się w nią zaangażować. Ponadto odbyły się wizyty studyjne, zajęcia integracyjne, językowe, kulturalne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu, współpracy międzynarodowej i promocji integracji europejskiej.

Rezultaty projektu:

 • wzrost odpowiedzialności za swoje życie i rozwój swoich społeczności;
 • zdobycie kompendium wiedzy na temat zadań i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego: gminy i hromady;
 • wzrost zrozumienia korzyści płynących z życia w lokalnych, dobrze zorganizowanych i sprawnie funkcjonujących społecznościach;
 • chęć zrozumienia, jak w praktyce działają mechanizmy stojące za dobrze zarządzanymi wspólnotami lokalnymi;
 • wdrożenie metody gier symulacyjnych i złożonych rozwiązań grywalizacyjnych w celu optymalizacji procesu rozwoju i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnych;
 • wzrost zrozumienia wpływu globalnych procesów i wyzwań na sytuację samorządów lokalnych;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego myślenia i analizy źródeł informacji, a także wiedzy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, podatkach lokalnych, zmysłu przedsiębiorczości, kultury podatkowej, umiejętności pozyskiwania funduszy;  
 • rozwój umiejętności zarządzania czasem i planowania;
 • rozwój przywództwa, współpracy w zespole, skutecznej komunikacji;
 • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach;
 • wzrost kompetencji cyfrowych jako jedno z głównych wyzwań współczesnych;
 • doskonalenie języków obcych,
 • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów projektu.

Ponadto do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć: rozwój i promocję międzynarodowej młodzieżowej współpracy w ramach PURWM, promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślanie tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Facebook: https://www.facebook.com/Badzmyaktywniw/

Instagram: https://www.instagram.com/badzmy_aktywni/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBWHryThMEfB1gy0O2YpvgQ/featured

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja