Wymiana młodzieży Eco-mind Lab, Erasmus+. Międzynarodowa współpraca w Ożennej

W dniach 20-30.06.2022 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ożennej odbyła się wymiana młodzieży w ramach Programu Erasmus+ pt Eco-mind Lab. W mobilności wzięło udział po 8 uczestników i 1 liderze z Polski, Litwy, Turcji i Ukrainy oraz facylitator i 4 osoby towarzyszące, łącznie 41 osób.

Młodzież z Polski, Ukrainy, Litwy oraz Turcji, która się zaangażowała w przygotowanie projektu wyraziła potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych państw, o podobnych zainteresowaniach, poznania innej kultury, a przede wszystkim uczestnictwa we wspólnych zajęciach, dotyczących przyszłości naszej planety i społeczeństw. Niektórzy z uczestników (z Polski i Ukrainy) mogli już spotkać się osobiście i wymienić poglądy, np. podczas warsztatów „Edukacja, rehabilitacja, sport” w 2020 r. Wtedy powstał pomysł na realizację warsztatów ekologicznych o charakterze inkluzyjnym z elementami cyfryzacji.

Ważnymi zagadnieniami projektu były:

 • ekologia, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój, ekoturystyka na terenach wiejskich jako sposób na życie i rozwój przedsiębiorczości;
 • problem ekspansji turystycznej;
 • działania w lokalnej społeczności na rzecz środowiska naturalnego;
 • funkcjonowanie parków narodowych, rezerwatów i innych form ochrony przyrody;
 • jeździecka turystyka górska,
 • zwiększenie dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnością;
 • turystyka miękka;
 • hipoterapia jako sposób zachowania higieny i równowagi psychicznej oraz polepszenia sprawności fizycznej;
 • narzędzia cyfrowe w turystyce i ochronie przyrody; dziennikarstwo ekologiczne i promocja postaw proekologicznych w mediach społecznościowych.

Główne tematy projektu to: nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji przez młodych ludzi w dziedzinie ochrony dzikiej przyrody, ekoturystyki i jej dostępności dla osób z niepełnosprawnością, metod terapii naturalnej i zajęć sportowych jako promocji zdrowego trybu życia i sposobu na złagodzenia skutków pandemii.

Cele szczegółowe projektu to:

 • stworzenie warunków do wzajemnego poznania, przełamywania barier i stereotypów i współdziałania młodzieży o wspólnych zainteresowaniach;
 • rozwój kreatywności, aktywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole jako cech przydatnych w budowie przyszłej kariery zawodowej;
 • rozwój motywacji do uczestnictwa w edukacji pozaformalnej, także w ramach programów wymiany młodzieży;
 • rozwój umiejętności ekologicznych i świadomości ekologicznej;
 • zapoznanie się z działalnością naukową, edukacyjną, promocyjną, turystyczną parków narodowych oraz możliwościami praktyk zawodowych, staży lub wolontariatu;
 • poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej nt. turystyki ekologicznej i jej organizowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • zdobycie wiedzy nt. naturalnych metod terapii oraz ich doświadczanie w praktyce jako sposób zachowania higieny i równowagi psychicznej oraz złagodzenia skutków pandemii COVID-19;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • poszerzenie wiedzy nt. dostępności i jej roli w budowaniu społeczeństwa bez barier;
 • poszerzenie kompetencji cyfrowych; rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w Programie Erasmus +;
 • doskonalenie języków obcych;
 • promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślania tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności;
 • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów;
 • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach.

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” (Polska), PI Youth Association (Turcja), The Center for Culture and Development “Horizon” (Ukraina) and Tavo Europa (Litwa).

W ramach projektu odbył się szereg spotkań i wizyt studyjnych, mianowicie ze starostą Powiatu Jasielskiego Adamem Pawlusiem, pracownikami Magurskiego Parku Narodowego. 

Organizacji partnerskie zdecydowali się zrealizować ten projekt, ponieważ nie tylko odpowiada on na problemy współczesności i codziennych wyzwań, z jakimi zmagają się młodzi ludzie, ale przede wszystkim wspiera najważniejsze założenia związane z
rozwojem młodego pokolenia w kontekście pilnych potrzeb, jakie pojawiają się w kontekście rozwoju Europy, kultywowania jej wartości, ale i w innych, aktualnych obszarach, takich jak: cyfryzacja, inkluzja, a przede wszystkim
zagrożenie kryzysem klimatyczny i działania w celu zachowania globalnej równowagi ekologicznej.

Facebook: https://www.facebook.com/ecomindlaberasmus
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTSWfF6pCi7i0uTPbXW9vuQ
Instagram: https://www.instagram.com/ecomindlab/
Web-Gallery: https://ecomindlab.wixsite.com/photos

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja