Warsztaty dla pracowników młodzieżowych w ramach Programu Erasmus+

„Teatr dialogu współczesnego w środowisku międzykulturowym” to projekt mobilności pracowników młodzieżowych, który odbył się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

Warsztaty potrwały 10 dni (10.08 – 19.08.2022). W mobilności wzięło udział po 6 uczestników z Polski, Litwy, Bułgarii, Ukrainy i Włoch oraz facylitator, łącznie 31 osób. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów to pracownicy młodzieżowi o następującym profilu:

– wolontariusze, pracownicy, liderzy i młodzieżowych organizacji pozarządowych, którzy chcą poznać możliwości New Drama jako narzędzia angażowania młodzieży do udziału w życiu społeczności oraz rozwiązywania ważnych problem społecznych;

– pracownicy młodzieżowi chcący zorganizować kurs(y), zajęcia metodą New Drama dla młodych adeptów sztuki teatralnej;

– nauczyciele różnych etapów edukacyjnych, pedagodzy i pracownicy szkół, wykładowcy klas teatralnych, pracujący lub mający zamiar pracować z młodzieżowymi grupami teatralnymi;

– pracownicy ośrodków kultury, świetlic szkolnych, wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych;

– absolwenci szkół teatralnych, artystycznych, kulturalno-oświatowych oraz różnego typu szkół licencjackich i pomaturalnych, przygotowujących do pracy z młodzieżą.

W krajach europejskich ruch New Drama kojarzy się z aktywną postawą obywatelską, która wykorzystuje nowoczesne instrumenty teatralne do rozwiązywania wielu problemów społeczno-politycznych w interesie społeczeństwa. Przedstawienia oparte na prawdziwych wydarzeniach są potężnym narzędziem, które pokazują publiczności należytą istotę
i wagę problemu. Nie są li tylko przeżyciem estetycznym, lecz dźwigają na sobie prawdziwą wagę problemu – siłę ludzkich, osobistych przeżyć, prawdziwe dramaty, jeśli nie wręcz tragedie życiowe. A przez ich uniwersalizację – postawienie pytań, próby odpowiedzi czy syntezowania, zracjonalizowania ważkich społecznych tematów. Zestaw narzędzi „Nowego dramatu” stwarza warunki, w których człowiek myśli o wielu kwestiach społecznych czy
psychologicznych. Teatr nie udziela bezpośrednich odpowiedzi i nie narzuca swoich decyzji, ale daje możliwość bycia wysłuchanym, stwarza warunki do dialogu i wspólnych poszukiwań, dróg wyjścia lub ich poszukiwania. Organizacje partnerskie od dłuższego czas korzystają z narzędzi teatru i teatroterapii w pracy z młodzieżą, a także i dorosłymi.

Szczegółowe cele projektu to:

– stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń uczestników w zakresie Nowej Dramy (teatru faktu, doc-performance) jako metody pracy z młodzieżą;

– wspólne tworzenie przykładowych program zajęć dla grupy młodzieży zaangażowanej w działania teatralne;

– rozwój umiejętności rozpoznawania problem społecznych i dobór narzędzi teatralnych dla ich naświetlana;

– rozwój warsztatu teatralnego w zakresie reżyserii, pracy aktorskiej i dramaturgii;

– poszerzenie wiedzy na temat sztuki współczesnej i jej roli w społeczeństwie;

– rozwój kompetencji psychologicznych i pedagogicznych niezbędnych w prace z młodzieżą;

– poznanie składników edukacyjnych treningów teatralnych;

– rozwój umiejętności pracy z materiałami dokumentalnymi;

– poznanie nowych metod i narzędzi, angażujących młodzież do aktywnego udziału w życiu społecznym;

– omówienie idei wspólnych projektów metodą Nowej Dramy;

– rozwój i promocja międzynarodowej współpracy pracowników młodzieżowych w Programie Erasmus +;

– doskonalenie języka angielskiego;

– promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślanie tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności;

– wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów;

– realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach.

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” (Polska), Poltawski Oddział Służby Społecznej Ukrainy (Ukraina), Tavo Europa (Litwa), Amaita Intercultura (Włochy), Stowarzyszenie „Walk Together” (Bulgaria).

Facebook: https://www.facebook.com/theaterofdialogue

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsOPCzEYQ0LRJVupP9MEQJA

Instagram: https://instagram.com/tcd_erasmus_ozenna?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Web-Gallery https://erasmuspl.wixsite.com/theater

Skip to contentOptimized with PageSpeed Ninja